Environmentálne problémy

Problémy týkajúce sa životného prostredia sa stali neoddeliteľnou súčasťou nášho každodenného života a sú neúprosnou daňou za komfort, ktorý si väčšina sveta dnes môže dovoliť. Tieto problémy postihujú všetky zložky životného prostredia, t.j. vodu, ovzdušie, pôdu a biotu a vyňatý nie je ani človek. Stránka by mala poskytnúť aspoň malú časť z toho, čo každodenne rezonuje v spoločnosti a núti ju zavádzať opatrenia na ochranu všetkého ako živého tak aj neživého. Na tejto stránke sa budete môcť stretnúť s niektorými problémami, ktoré súvisia s:

  • hydrosférou – nadbytok živín - eutrofizácia, znečisťovanie vôd, prísun toxických látok – Hg, Cd, organocíny, a pod.
  • pedosférou – erózia a znečisťovanie pôd, znižovanie úrodnosti, a pod.
  • atmosférou – emisie skleníkových plynov, smog, poškodzovanie ozónovej vrstvy, mestské tepelné ostrovy, kyslé dažde
  • biotou – toxicita anorganických látok (hlavne kovov) a organických látok (hlavne PCB, dioxínov, furánov, chlórovaných uhľovodíkov), mutagenita, karcinogenita, teratogenita, zdravotné riziká.
Pozornosť sa bude venovať aj hodnoteniu environmentálnych rizík a ozdravným procesom, napr. fytoremediáciám.

Prednášky (s ozvučením)

Prednášky

Prezentácie (s ozvučením)

Prezentácie

  • Cyklus Ekotoxikologické biotesty
  • Súbor prezentácií Prírodné nebezpečné procesy
  • Súbor prezentácií Environmentálne riziká

Akcie

Monografie