Antropogénne vplyvy na atmosféru, hydrosféru a pedosféru

Marianna Molnárová, Monika Šmelková, Zuzana Kramarová

Antropogénne vplyvy na atmosféru, hydrosféru a pedosféru (Marianna Molnárová, Monika Šmelková, Zuzana Kramarová, 2011)

Čisté životné prostredie je základným predpokladom života. Od čias priemyselnej revolúcie však dochádza k znečisťovaniu jednotlivých sfér predovšetkým ľudskou (antropogénnou) činnosťou. Znečisťujúcimi látkami sú ako anorganické, tak aj organické látky. Odhaduje sa, že v súčasnosti sa na trhu objavuje 70 000 až 100 000 rôznych chemických látok a tento počet rýchlo narastá. Takmer 5 000 týchto látok sa vyrába vo veľkom množstve, čo predstavuje viac ako jeden milión ton ročne. O ich potenciálnych vplyvoch na verejné zdravie, životné prostredie a o ich vzájomnej interakcii sa často vie len málo. Medzi antropogénne zdroje znečistenia jednotlivých sfér patrí predovšetkým spaľovanie fosílnych palív, doprava, priemysel, domácnosti, poľnohospodárstvo a odpadové hospodárstvo. Znečisťujúce látky môžu prírodné ekosystémy poškodiť priamo alebo nepriamo. Vnášanie látok do vodného prostredia vedie k zmene jeho kvality, dôsledkom čoho môže byť eutrofizácia, či acidifikácia. Pri vodnej zložke prostredia je človekom znečisťovaná nielen povrchová, ale aj podzemná voda. K nepriamemu ovplyvneniu môže dôjsť prostredníctvom prenosu potravnými reťazcami, na vrchole ktorých je človek. Znečistenie hydrosféry ovplyvňuje aj atmosféru, do ktorej sa polutanty môžu dostávať vyparovaním a vzdušnými prúdmi môžu byť prenášané aj do väčších vzdialeností. Vo forme zrážok sa môžu potom tieto látky aj v pozmenenej forme dostávať opäť na povrch Zeme. Nielen atmosféra a hydrosféra je ohrozená acidifikáciou, ale aj pedosféra, v ktorej aj týmto spôsobom dochádza k degradácii takého pôdneho fondu, ktorý zaberajú predovšetkým lesy. Do veľkej miery je ľudskou aktivitou v životnom prostredí ovplyvnená aj pôda, na ktorej dochádza vo zvýšenej miere k erózii.

Týmto a ďalším oblastiam súvisiacim s antropogénnym vplyvom na životné prostredie sa preto venuje aj predložená publikácia, ktorá je určená nielen ako doplnková učebnica pre študentov environmentálneho zamerania, ale aj pre širokú verejnosť, ktorú táto téma zaujíma a chce si rozšíriť svoje vedomosti.

Kniha na stiahnutie v pdf: Antropogénne vplyvy na atmosféru, hydrosféru a pedosféru