Krajina

Krajina tvorí prostredie pre život človeka aj všetkých ďalších organizmov na Zemi. Požiadavky ľudí na priestor pre svoje aktivity a na prírodné zdroje sú však čoraz väčšie, často nad rámec únosnosti. Dôsledkom sú rôzne negatívne javy vo forme narušenej až devastovanej krajiny, znečisteného prostredia a miznúcich druhov organizmov.

Využívanie krajinného prostredia, charakter a intenzita ľudského pôsobenia sa v priebehu historického obdobia menili a menia v závislosti od technickej vyspelosti, veľkosti ľudskej populácie a od spôsobu využívania kľúčových prírodných zdrojov.

V krajine sa skryto, alebo viditeľne zapisuje jej historický vývoj, minulosť, aj pečať aktuálnych procesov – prírodných, kultúrnych aj hospodársko-spoločenských.

V zmysle Európskeho dohovoru o krajine, ktorý podpísala aj Slovenská republika, “krajina“ znamená časť územia, tak ako ju vnímajú ľudia, ktorej charakter je výsledkom činností a vzájomného pôsobenia prírodných a/alebo ľudských faktorov.

Ochrana krajiny predstavuje súbor činností, ktoré smerujú k zachovaniu a udržaniu významných alebo charakteristických čŕt krajiny, vyplývajúcich z jej prírodného a kultúrno-historického dedičstva.

Prednášky

Prezentácie

Výstavy

Akcie

Monografie