Biodiverzita

Pojem diverzita vyjadruje rozmanitosť a pestrosť vo všeobecnosti.

Biodiverzita - biologická diverzita - biologická rozmanitosť - vyjadruje rozmanitosť a premenlivosť na všetkých organizačných úrovniach živej prírody - od genetickej úrovne až po diverzitu spoločenstiev a ekosystémov, druhové bohatstvo organizmov, ktoré sa v danom mieste vyskytujú a vyrovnanosť v rozložení jedincov medzi druhmi spoločenstva.

Rozmanitosť druhov v krajine ovplyvňuje štruktúra krajiny, abiotické podmienky a rozmanitosť biotopov.

Význam biodiverzity pre človeka je kľúčový. V podstate sme existenčne závislí na tzv. službách ekosystémov, ktoré podporujú, ba až podmieňujú život na Zemi: podieľajú sa na zachytení slnečnej energie, udržiavaní klímy, zložení atmosféry, kvalite vody, kolobehu látok a energie, eliminácii škodlivín, produkcii dreva, liečiv, plodín a podobne. Ekologické procesy tvorí súbor následných činností jednotlivých druhov rastlín, živočíchov, húb, lišajníkov a mikroorganizmov v spoločenstve. Tieto funkcie ekosystémov nevieme nahradiť, aj keby sa mohlo zdať, že technická vyspelosť nám to umožňuje. Vo všeobecnosti vyššia biodiverzita je charakteristická pre ekosystémy s efektívnejšou produktivitou, schopnosťou odolávať stresovým faktorom a zároveň udržať väčšie množstvo druhov organizmov v dobrej kondícii.

Prezentácie