Cudzokrajné druhy drevín v historických parkoch Bratislavy

Tamara Reháčková

Cudzokrajné druhy drevín v historických parkoch Bratislavy (Tamara Reháčková, 2009)

Monografia je zameraná na poznanie druhového bohatstva drevín, ktoré tvoria najvýznamnejšiu súčasť historických parkových a záhradných objektov Bratislavy. Historické parky a záhrady tvoria s cudzokrajnými drevinami jeden celok, ich používanie nebolo náhodné, vychádzalo z požiadaviek na celkové architektonické a umelecké stvárnenie objektu. Cudzokrajné dreviny prinášali nové tvary, farby a textúry, reprezentovali naplnenie túžby za novým a nepoznaným. Ako základné kompozičné zložky parkov a záhrad tvoria ich neoddeliteľnú súčasť. Rôzne exotické druhy často predstavovali aj vec prestíže a potvrdenie spoločenského statusu majiteľa.

Vďaka geografickej polohe a politickému významu Bratislavy v minulosti patrí historickej zeleni Bratislavy popredné miesto na Slovensku. V súčasnosti sa v Bratislave nachádza niekoľko historických záhradných úprav, z ktorých medzi najcennejšie patria: barokové záhrady - Grassalkovichova záhrada a Medická záhrada a prírodno-krajinárske parky - Sad Janka Kráľa, Horský park a Park pri kaštieli v Rusovciach. Medzi prírodno-krajinárske úpravy zaraďujeme aj Záhradu pri budove Úradu vlády SR na základe jej poslednej úpravy zo začiatku 19. stor., aj keď sa nikdy nezrealizovala v plánovanom rozsahu. V týchto objektoch bol realizovaný výskum cudzokrajných druhov drevín, pričom bola každá plocha charakterizovaná aj z hľadiska historického vývoja a súčasného stavu.

Počas výskumu zameraného na nepôvodné, introdukované druhy drevín, bolo vo všetkých hodnotených objektoch zistených celkom 137 druhov bez kultivarov, s kultivarmi ide o 161 taxónov drevín. Z toho medzi Gymnospermae zaraďujeme 63 a medzi Angiospermae 98 taxónov, z toho 16 vždyzelených.

Vlastný výskum cudzokrajných druhov vo vybraných objektoch je konfrontovaný s dostupnými údajmi o výskyte introdukovaných druhov v prácach rôznych autorov. Celkový počet cudzokrajných drevín, resp. kultivarov domácich drevín a drevín s kultúrnym pôvodom, ktorý bol zachytený rôznymi autormi v období od roku 1968 do roku 2008, dosahuje 508. V súčasnosti rastie v hodnotených objektoch 160 cudzokrajných drevín, resp. kultivarov domácich drevín a drevín s kultúrnym pôvodom.

Dendrologické bohatstvo skúmaných historických objektov zelene je nestále a ako ukázal výskum, podlieha aj rôznym módnym vlnám, ktoré aktuálne odrážajú požiadavky spoločnosti. Ich hodnota z prírodovedného, historického či kultúrneho pohľadu je však napriek tomu stále vysoká.