Geofaktory a zdravotné aspekty kvality života

Miloslav Khun, Slavomír Čerňanský

Geofaktory a zdravotné aspekty kvality života (Miloslav Khun, Slavomír Čerňanský, 2011)

Cieľom monografie je poukázať na negatívne vplyvy geologických faktorov z aspektu geologických rizík a najmä geochemických faktorov na veľmi dôležitý atribút kvality života – zdravie jedinca a populácie. V úvodných kapitolách autori približujú pojmy ako geologické prostredie, geofaktory či kvalita života. V ďalších častiach sa podrobnejšie venujú charakteristike a vplyvu vybraných geologických faktorov na človeka (napr. minerály, horniny, pôdy, vody, geomorfologické faktory, tektonické pohyby, vulkanická činnosť, zemetrasenia, cunami, geofyzikálne faktory). V poslednej časti je opísaný vplyv niektorých geochemických faktorov na zdravie človeka – napr. arzénu, hliníka, medi, kadmia, olova, ortuti. Práca je doplnená o zoznam použitej literatúry a register vybraných pokmov.

Monografia v pdf