Dunaj, jeho ekosystémy a ľudská činnosť

 

Mirko Bohuš, Jana Ružičková, Blanka Lehotská

Bratislava, 2011

 

OBSAH

Titulné strany

 

Úvod


 

1. Charakteristika ekosystému Dunaja

1.1 Abiotické podmienky
1.2 Biotické podmienky – rastlinstvo
1.3 Biotické podmienky – živočíšstvo
      1.3.1 Vtáčie spoločenstvá lužných lesov inundačného územia Dunaja
      1.3.2
Zánik a obnova hniezdnej populácie orliaka morského v slovenskej časti
               Podunajska

      1.3.3 Negatívny populačný a areálový trend vtákov Podunajska na príklade
               krakle belasej


 

2. Dunaj a činnosť človeka

2.1 Regulácie Dunaja a protipovodňové opatrenia
      2.1.1 História protipovodňových opatrení
      2.1.2 Protipovodňové opatrenia v Bratislave od roku 2000
2.2 Hodnotenie drevinovej vegetácie v miestach realizácie protipovodňových
      opatrení
      2.2.1 Lokalita "Soví les" – úprava brehovej línie
      2.2.2 Lokalita "Viedenská cesta" – výstavba ochranného protipovodňového
               múru
      2.2.3 Lokalita "Nábrežie Dunaja medzi Starým a Novým mostom" –
               rekonštrukcia ochranného protipovodňového múru
      2.2.4 Lokalita "Zaústenie Vydrice a Čierneho potoka do Dunaja" – výstavba
               ochranného protipovodňového múru
      2.2.5 Lokalita "Slovanské nábrežie v Devíne" – výstavba ochranného
               protipovodňového
múru
2.3 VD Gabčíkovo
2.4 Využitie prírodných zdrojov
      2.4.1 Lesníctvo
      2.4.2 Poľnohospodárstvo
      2.4.3 Rybárstvo
      2.4.4 Nerastné suroviny


 

3. Ochrana podunajskej prírody

3.1 Prehľad chránených území slovenskej časti alúvia Dunaja
      3.1.1 CHKO Dunajské luhy
      3.1.2 Maloplošné chránené územia
      3.1.3 Chránené vtáčie územie Dunajské luhy
      3.1.4 Územia európskeho významu
      3.1.5 Ramsarská lokalita Dunajské luhy
      3.1.6 Významné botanické územia
3.2 DanubeParks


 

Zoznam literatúry


Editorial