TEST - ENVIRONMENTALISTIKA

1. Environmentalistika je odbor, ktorý sleduje:
a) zákonitosti ekológie, chémie, fyziky a ekonómie
b) vzájomné pôsobenie cloveka a ekosystémov
c) vzájomný vztah medzi organizmami a neživou prírodou
d) antropogénnu cinnost cloveka

2. Etapy charakterizujúce pôsobenie cloveka na prírodu a jeho cinnost v prírode:
a) I. etapa – vznik cloveka a jeho cinnost v procese hominizácie, II. etapa – prvá priemyselná revolúcia – druhá pol. 18. stor a zac. 19. stor. a druhá priemyselná revolúcia – prelom 19. a 20. stor., III. etapa – vedecko-technická revolúcia
b) I. etapa – prvá priemyselná revolúcia – druhá pol. 18. stor a zac. 19. stor., II. etapa –  druhá priemyselná revolúcia – prelom 19. a 20. stor., III. Etapa – vedecko-technická revolúcia
c) I. etapa – vznik cloveka a jeho cinnost v procese hominizácie, II. etapa – prvá priemyselná revolúcia – druhá pol. 18. stor a zac. 19. stor. , III. etapa – druhá priemyselná revolúcia – prelom 19. a 20. stor., IV. etapa – vedecko-technická revolúcia
d) I. etapa – priemyselná revolúcia – druhá pol. 18. Stor. II. etapa – vedecko-technická revolúcia – prelom 19. a 20. stor., III. etapa – prelom 20. a 21. stor. – intenzívny rozvoj technických a spolocenských vied a zvýšený záujem o ríešenie problémov životného prostredia

3. Dobsonova jednotka 1 DU je:
a) množstvo ozónu vo vertikálnom stlpci, ktoré by pri tlaku 1013 hPa a teplote 15 °C vytvorilo vrstvu hrubú 0,1 mm
b) množstvo ozónu vo vertikálnom stlpci, ktoré by pri tlaku 1013 hPa a teplote 15 °C vytvorilo vrstvu hrubú 3 mm
c) množstvo ozónu vo vertikálnom stlpci, ktoré by pri tlaku 1013 hPa a teplote 15 °C vytvorilo vrstvu hrubú 0,01 mm
d) množstvo ozónu vo vertikálnom stlpci, ktoré by pri tlaku 1013 hPa a teplote 15 °C vytvorilo vrstvu hrubú 1 mm

4. III. etapu pôsobenia cloveka na prírodu a jeho cinnosti, ako aj spätný dopad na prírodu charakterizuje:
a) zmena vztahu „clovek – príroda“
b) záujem cloveka o dostupnost a zabezpecenie prírodných zdrojov
c) druhá priemyselná revolúcia, ktorá charakterizuje prudký rozvoj modernej fyziky
d) vedecko-technická revolúcia

5. Ochrana prírody zahrna:
a) komplex štátnych, medzinárodných a spolocenských opatrení týkajúcich sa racionálneho využívania prírody, obnovy, zmnoženia a ochrany prírodných zdrojov pre blaho ludstva
b) súbor právnych aspektov ochrany jednotlivých druhov na vytýcených lokalitách
c) sledovanie areálu rozšírenia druhov a zamedzenie kontaminácie prírodných zdrojov
d) sledovanie a udržiavanie vzájomných väzieb a vztahov v prírodnom prostredí a jeho racionálne využívanie

6. Ramsarský dohovor
a) dohovor o ochrane rašelinísk a ich vegetácie
b) dohovor o ochrane litorálneho pásma a pobrežnej vegetácie a vtáctva
c) medzinárodný dohovor o ochrane vtáctva
d) dohovor o mokradiach, ktorý má medzinárodný význam predovšetkým pre biotu vodného vtáctva

7. Základnými zložkami životného prostredia sú:
a) litosféra, atmosféra, hydrosféra, biosféra, pracovné, obytné, rekreacné, dopravné a sociálne prostredie
b) geosféra, vegetácia, živocíšstvo, pracovné prostredie
c) biosféra, pracovné, obytné, rekreacné, dopravné a sociálne prostredie
d) geosféra a biosféra

8. Kjótský protokol
a) je doplnkom Rámcového dohovoru OSN o zmenách klímy z r. 1997
b) je doplnkom „Torontského ciela“
c) je doplnkom Ženevského dohovoru o dialkovom znecistení ovzdušia prechádzajúcom cez hranice štátu
d) rozširuje Bazilejský dohovor o riadení pohybu nebezpecných odpadov cez hranice štátov a ich zneškodnovaní

9. Biodiverzita v sebe zahrna:
a) variabilitu všetkých žijúcich organizmov a ekologických komplexov, ktorých sú organizmy súcastou, t.j. nezahrna diverzitu v rámci druhov, alebo medzi druhmi, ale len diverzitu ekosystémov
b) variabilitu všetkých žijúcich organizmov a ekologických komplexov, ktorých sú organizmy súcastou, ale nezahrna diverzitu v rámci druhov, medzi druhmi a diverzitu ekosystémov
c) variabilitu všetkých žijúcich organizmov a ekologických komplexov, ktorých sú organizmy súcastou, t.j. zahrna diverzitu v rámci druhov, medzi druhmi a diverzitu ekosystémov
d) variabilitu všetkých žijúcich organizmov a ekologických komplexov, ktorých sú organizmy súcastou, ale nevclenuje sa do nej diverzitu ekosystémov

10. Prírodné zdroje sú:
a) abiotické a biotické
b) nerastné suroviny a nevycerpatelné zdroje
c) abiotické, biotické a abioticko-biotické
d) biotické a nerastné suroviny

11. Viedenský dohovor z r. 1985
a) o spolupráci pri ochrane a trvalom využívaní Dunaja
b) o ochrane európskych volne žijúcich organizmov a prírodných stanovísk
c) o ochrane ozónovej diery
d) o dialkovom znecistení ovzdušia

12. Zložkami prírodného prostredia sú:
a) klíma, rastlinstvo a živocíšstvo
b) voda, pôda, rastlinstvo a živocíštvo
c) substrát, reliéf, klíma, pôda, voda, rastlinstvo a živocíšstvo
d) substrát, voda, rastlinstvo a živocíšstvo

13. Environmentálna kríza súvisí s:
a) nízkou úrovnou výroby
b) zvyšujúcou sa produkciou odpadu
c) malým prísunom financií do programov na ochranu prírody
d) nedodržiavaním environmentálnych zákonov

14. Ciele, ktoré definuje Svetová stratégia ochrany prírody z r. 1981 sú:
a) udržanie základných ekologických procesov a systémov udržujúcich život, zachovanie genetickej diverzity, zabezpecenie pretrvávajúceho využívania druhov a ekosystémov
b) zachovanie genetickej diverzity a zabezpecenie možnosti využívania druhov a ekosystémov
c) zabezpecenie využívania ekosystémov a ich obnova
d) udržanie základných ekologických procesov obmedzením využívania druhov a ekosystémov

15. Environmentalistika sa zaoberá:
a) ochranou prírody
b) starostlivostou o ludské zdravie, využívaním prírodných zdrojov a prevenciou nežiaducich zásahov
c) prevenciou znecistovania prostredia, nápravou vzniknutých škôd a prevenciou nežiaducich zásahov
d) hodnotením antropogénneho znecistovania prostredia

16. Bonský dohovor
a) dohovor o ochrane európskych volne žijúcich organizmoch a prírodných stanovíšt
b) dohovor o ochrane stahovavých druhoch volne žijúcich živocíchov
c) dohovor o ochrane ozónovej diery
d) dohovor o riadení pohybu nebezpecných odpadov cez hranice štátov a ich zneškodnovaní

17. Ženevský dohovor
a) o ochrane európskych volne žijúcich organizmov a prírodných stanovísk
b) o ochrane stahovavých živocíchov
c) o riadení pohybu nebezpecných odpadov cez hranice štátov a ich zneškodnovaní
d) o dialkovom znecistovaní ovzdušia prechádzajúcom hranicami štátov

18. Úlohou UNDP je:
a) sledovat celosvetovú kvalitu životného prostredia
b) podpora a koordinácia projektov zameraných na trvaloudržatelný rozvoj
c) ochrana a racionálne využívanie prírodných zdrojov
d) financovanie projektov zameraných na problémy globálneho oteplovania, znecistovanie medzinárodných vôd, deštrukciu biodiverzity a degradáciu krajiny

19. AGENDA 21 je jedným z dokumentov:
a) Montrealského dohovoru z roku 1997
b) konferencie OSN o životnom prostredí a rozvoji, ktorá bola v r. 1992 v Rio de Janeiro
c) Rio deklarácie z r. 1990
d) Bazilejského dohovoru o riadení pohybu nebezpecných odpadov cez hranice štátov a ich zneškodnovaní

20. Úcelový (lokálny) monitoring
a) sleduje vybrané a pre daný región významné charakteristiky
b) je založený na systematickom, stálom a pravidelnom sledovaní rozhodujúcich charakteristík životného prostredia
c) casovo ohranicený monitoring zameraný na sledovanie významného javu, prvku alebo dopadov ludských aktivít na životné prostredie
d) príležitostný monitoring za úcelom kontroly lokality po havárii

21. Príroda sa vyznacuje:
a) vzájomnými vztahmi medzi živými organizmami
b) odpovedou na vonkajšie podmnety formou prispôsobenia sa
c) neustálym kolobehom látok, energií a informácií, od tvorby cez reguláciu až po spotrebu a neustálym výberom najschopnejších jedincov, druhov a rodov
d) neustálou výmenou informácií a výberom najschopnejších jedincov, druhov a rodov

22. Bazilejský dohovor
a) o ochrane ozónovej diery
b) o riadení pohybu nebezpecných odpadov cez hranice štátov a ich zneškodnovaní
c) o dialkovom znecistení ovzdušia
d) o spolupráci pri ochrane a trvalom využívani Dunaja

23. Imisie sú:
a) znecistujúce látky, ktoré sa dostávajú do ovzdušia z technologických procesov
b) látky, ktoré sa pohybujú v ovzduší a casto nemia svoje vlastnosti
c) polutanty transportované vzdušnými prúdmi
d) emisie a transmisie, ktoré dopadli na povrch zložiek prírody

24. Najvýznamnejším skleníkovým plynom je:
a) CO2
b) NOx
c) vodná para
d) CH4

25. POPs
a) poškodzujú ozónovú vrstvu
b) bioakumulujú sa v tukových tkanivách organizmov
c) vytvárajú prízemný ozón
d) patria ku skleníkovým plynom

26. Látky zaprícinujúce globálne oteplovanie:
a) oxid uhlicitý, metán, vodná para, jemné castice (hlavne sadze), oxidy dusíka, fluórované zlúceniny, ozón
b) CO2, CH4, freóny, jemné castice
c) vodná para, freóny, ozón, CO2
d) NOx, metán, CO2, freóny

27. UNEP
a) sleduje celosvetovú situáciu kvality životného prostredia a je iniciátorom a koordinátorom akcií na ochranu životného prostredia
b) rieši problematiku velrýb a otázky alternatívnych zdrojov energie a odpadov
c) zaoberá sa ochranou a racionálnym využívaním prírodných zdrojov
d) zaoberá sa akciami zameranými na záchranu ohrozených druhov

28. Rámcový dohovor OSN o zmene klímy bol prijatý:
a) v rámci Montrealského protokolu v r. 1987
b) ako súcast „Torontského ciela“, ktorým sa mali do r. 2005 znížit emisie oproti r. 1988 o 20 %
c) na konferencii OSN o ŽP a rozvoji v Rio de Janeiro v r. 1992
d) ako súcast Viedenského dohovoru z r. 1985

29. Ozónová vrstva je súcastou:
a) mezosféry
b) troposféry
c) termosféry
d) stratosféry

30. Washingtonský dohovor – CITES
a) ochrana ohrozených druhov
b) dohovor o medzinárodnom obchode s ohrozenými druhmi volne žijúcich živocíchov a rastlín
c) dohovor o medzihranicnom transporte ohrozených druhov živocíchov
d) pravidlá obchodu s rastlinnými a živocíšnymi druhmi

31. O ozónovej diere sa zacína hovorit, ak klesne obsah ozónu pod
a) 300 DU
b) 270 DU
c) 350 DU
d) 220 DU

32. K látkam rozkladajúcim ozón patria:
a) freóny, halóny, NOx, zlúceniny síry
b) freóny, NOx
c) zlúceniny síry, NOx, chlórované uhlovodíky
d) metán, CO2, zlúceniny síry, NOx

33. Montrealský protokol z r. 1987
a) uvádza látky, ktoré sa vyrazne podielajú na globálnom oteplovaní a stanovuje presný harmonogram útlmu ich výroby a spotreby
b) je vykonávacím dokumentom, ktorý obsahuje zoznam zakázaných látok poškodzujúcich ozónovú vrstvu a stanovuje presný harmonogram útlmu ich výroby a spotreby
c) je dokumentom uvádzajúcim opatrenia zamedzujúce dialkový transport znecistujúcich látok
d) je medzinárodnou dohodou o monitorovaní klimatických zmien na Antarktíde