Využiteľné zdroje energie a dekontaminácia prostredia

Marianna Molnárová

Využiteľné zdroje energie a dekontaminácia prostredia (Marianna Molnárová, 2011)

Živá príroda vyžaduje pre svoje životné pochody neustály prísun energie. Popri energii ukrytej vo vnútri Zeme je jej jediným stálym zdrojom Slnko, od ktorého je bytostne závislý aj človek. Ľudská spoločnosť sa neustále rozrastá, zvyšujú sa požiadavky na zdroje energie, a preto sa hľadajú popri neobnoviteľných zdrojoch (fosílne palivá, jadrová energia) aj spôsoby využitia obnoviteľných zdrojov (napr. biomasy ako paliva). Odhady naznačujú, že sa súčasné zdroje fosílnych palív minú v najbližších desaťročiach. S rastúcou industrializáciou a konzumným spôsobom života ľudskej spoločnosti narastá aj objem odpadu a obsah cudzorodých látok v životnom prostredí, ktoré sú často toxické a prírodnými procesmi ťažko degradovateľné (xenobiotiká). Ich dekontaminácia mechanickými, fyzikálnymi, či chemickými postupmi je ekonomicky aj časovo nesmierne náročná, preto sa vedci zameriavajú na využitie živých organizmov (baktérií, húb, rastlín) na ich zneškodnenie v prírode. Baktérie sa na bioremediáciu používali medzi prvými a práve pri nich sa položili základy princípov dekontaminačných postupov pomocou živých organizmov. Ich výhodou je pomerne krátky životný cyklus a schopnosť predovšetkým enzýmovo rozložiť viaceré organické látky. Zo xenobiotík sú intenzívne študované aj ťažké kovy, ktoré sa na rozdiel od organických látok nedajú ďalej rozložiť a v prírodnom prostredí pretrvávajú. Na štúdium a spôsob ich dekontaminácie sa využívajú napr. huby, ktoré majú v bunkových stenách množstvo polysacharidov. Tie fungujú ako sorbenty pre nabité ióny kovov, ktoré týmto spôsobom z prostredia vyväzujú a prostredie „čistia“. Rastliny sú zas výhodné pre ich prirodzený výskyt v prírode a preto, že nenarúšajú počas fytoremediácie významne životné prostredie. Využívajú sa nielen pri dekontaminácii prostredia kovmi, ale aj organickými látkami, pričom ich častokrát rozložia až na netoxický oxid uhličitý a vodu. Každé využitie či už zdrojov energie, alebo dekontaminačného postupu má svoje výhody aj nevýhody, ktorým sa táto monografia tiež venuje.

Publikácia je určená širokej verejnosti, ktorá má záujem o využiteľné zdroje energie. Môže poslúžiť aj ako učebný doplnok k predmetom, ktoré sa okrem obnoviteľných a neobnoviteľných zdrojov energie venujú aj dekontaminácii prostredia, či už baktériami, hubami, alebo rastlinami.

Kniha na stiahnutie v pdf: Využiteľné zdroje energie a dekontaminácia prostredia