Vybrané kapitoly z monitoringu životného prostredia

Peter Fedor

Vybrané kapitoly z monitoringu životného prostredia (Peter Fedor, 2008)

Ekologický systém, pozostávajúci z početných komponentov, možno sledovať na širokej báze vedeckých disciplín, vrátane ekológie. Účelom tejto práce je predostrieť niektoré vybrané kapitoly monitoringu životného prostredia a tým modelovať jeho základnú filozofiu a význam. Na konkrétnych príkladoch, zväčša komponentov ekologického systému, je možné demonštrovať jeho nosné princípy ale na druhej strane aj zložitosť a komplexnosť. Vybrané kapitoly sa dotýkajú sfér nie tak abstraktných a teoretických ako konkrétnych a praktických, od sledovania poľnohospodárskych škodcov cez dynamiku systémov, ich vývoj a ohrozenie antropogénnym impaktom. Spoločenstvo organizmov môže do určitej miery indikovať procesy, ktoré v ekosystéme prebiehajú. Zmeny v súvislom trende dynamiky abundancie, v ekvitabilite a diverzite poukazujú na pôsobenie rôznych faktorov. Význam tejto schopnosti sa črtá najmä v súvislosti s hodnotením miery antropogénnej záťaže na prírodné prostredie.