Termodynamika v geovedách

Edgar Hiller, Slavomír Čerňanský

Termodynamika v geovedách (Edgar Hiller, Slavomír Čerňanský, 2007)

Monografická práca je zameraná na pochopenie základných konceptov termodynamiky a na praktickú aplikáciu teoretických poznatkov pri riešení úloh súvisiacich s reálnymi procesmi, ktoré prebiehajú v prírodných sústavách. Každá kapitola obsahuje viacero podrobne vyriešených významných príkladov aplikácie termodynamiky, ktoré napomáhajú pri pochopení všeobecných termodynamických konceptov a geochemických procesov. Publikácia je určená nielen odborníkom v danej oblasti, ale aj širokej verejnosti a študentom vysokých škôl. Z tohto dôvodu boli do publikácie zaradené aj také kapitoly (napr. základy matematiky v aplikovanej termodynamike, jednotky v termodynamike, hodnoty štandardných termodynamických veličín pre jednotlivé minerály a rôzne chemické reakcie), ktoré sú nápomocné práve študentom a všetkým tým, ktorí majú záujem rozšíriť si svoje poznatky a vedomosti.