Environmentálna výučba vo výchovno-vzdelávacom procese

Marta Nevřelová

Environmentálna výučba vo výchovno-vzdelávacom procese (Marta Nevřelová, 2008)

Základným cieľom publikácie je definovať pojem environmentálna výučba a poukázať na možnosť jej uplatnenia v edukačnom procese v jednotlivých prírodovedných predmetoch, najmä z hľadiska aplikácie environmentálnych učebných osnov, tzv. environmentálneho minima. Cieľom autorky je poskytnúť publikáciu zameranú na environmentálnu výučbu a jej realizáciu vo výchovno – vzdelávacom procese. Monografia je určená budúcim učiteľom študujúcim študijný program 1.1.1 Učiteľstvo akademických predmetov, najmä v predmetových špecializáciách Environmentalistika – Biológia a Environmentalistika – Chémia a taktiež má slúžiť učiteľom v praxi ako námet na realizáciu environmentálnej výučby.

Monografia obsahuje teoretické východiská pre environmentálnu výučbu (prostriedky environmentálnej výučby, ktorými sú vyučovacie metódy, organizačné formy vyučovania a učebné pomôcky) aj praktické ukážky a námety na interiérovú výučbu (príklady vyučovacích hodín s environmentálnou tematikou, námety prednášok, námety na pokusy s environmentálnym zameraním) ako aj príklady na exteriérovú výučbu (exkurzie a využitie náučných chodníkov pri environmentálnej výučbe). Obsahuje tiež slovník odborných pojmov, ktoré sa využívajú pri environmentálne zameranej výučbe a pojmy využívané v pedagogickej praxi.