Environmentálna toxikológia a všeobecná ekotoxikológia

Agáta Fargašová

Environmentálna toxikológia a všeobecná ekotoxikológia (Agáta Fargašová, 2008)

Publikácia „Environmentálna toxikológia a všeobecná ekotoxikológia“ je prvou zo série monografií, ktoré sa budú venovať popisu, hodnoteniu a dôsledkom súčasnej formy našej existencie na životné prostredie a poskytnú informáciu o tom, čím sa tieto vedné disciplíny zaoberajú, prečo sa odčlenili z toxikológie a prečo je ekotoxikológia stále vysoko aktuálnou a rýchlo napredujúcou vedou. Publikácia uvádza základnú terminológiou, ktorú všetky environmentálne disciplíny hodnotiace riziká používajú, ich princípy, mechanizmy transportu a premeny toxických látok v živých organizmoch a všeobecné odpovede organizmov na prítomnosť toxikantov.

V úvode publikácie „Environmentálna toxikológia a všeobecná ekotoxikológia“ je charakterizovaná ekotoxikológia ako vedná disciplína, jej prepojenie s inými vedami, jej ciele, historický vývoj a aspekty, ktoré viedli k jej kredovaniu ako samostatnej vednej disciplíny a ktoré podporujú súčasnú potrebu ekotoxikologického posudzovania.

V ďalších častiach sa publikácia podrobne venuje hodnoteniu toxicity s vysvetlením všetkých základných pojmov, charakterizovaním jednotlivých typov účinkov a faktorov, ktoré ich ovplyvňujú. Veľmi názorne je vysvetlené ako sa dá vyjadriť toxický účinok graficky aj číselne, ako môžeme znížiť mieru neistoty experimentu a jeho výsledkov na minimum a slovne interpretovať získané ekotoxikologické výsledky. Pozornosť sa venuje aj interakčným vzťahom, ktoré sa vytvárajú medzi jednotlivými látkami, či už mimo organizmu alebo v jeho vnútri a závislosti toxicity od štruktúry látok a jej fyzikálno-chemických vlastností. Monografia venuje veľkú pozornosť aj charakterizovaniu vzájomného vzťahu medzi látkou a živým organizmom, popisuje typy reakcií akými môže organizmus odpovedať na prítomnosť toxickej látky, metabolizovať, transportovať a vylučovať ju, znižovať alebo zvyšovať jej toxicitu. V závere publikácie sú uvedené najvýznamnejšie toxické účinky a odpovede organizmov na prítomnosť toxikantov.

Publikácia obsahuje aj výkladový slovník, ktorý je veľmi užitočnou pomôckou pre všetkých užívateľov, zoznam použitých skratiek a množstvo literárnych odkazov.

Monografia svojim usporiadaním a obsahom, podporeným množstvom tabuliek a názorných farebných schém a obrázkov, je veľmi významnou pomôckou pre študentov všetkých troch typov univerzitného vzdelávania zameraného na environmentálne problémy a ochranu prírody a krajiny. Užitočná je aj pre učiteľov a študentov stredných škôl, ktorí chcú poznať podstatu javov, ktorým je človek a príroda ako živá zložka v industriálnej krajine denne vystavený. Formou podania je vhodná aj pre širokú verejnosť, ktorá si chce rozšíriť svoje vedomosti v oblasti hodnotenia environmentálnych a zdravotných rizík, a zamestnancov verejnej správy a ochrany prírody a krajiny, ktorí rozhodujú o opatreniach vedúcich ku znižovaniu nepriaznivých dopadov antropogénnej činnosti na prostredie, ktoré nás obklopuje.

Publikácia je na v súčasnosti našou jedinou domácou publikáciou, ktorá sa širšie venuje problematike všeobecnej ekotoxikológie a environmentálnej toxikológie.

Publikácia sa dá zakúpiť v predajni Malé centrum na FCHPT STU na Radlinského 9, Bratislava.