Ekotoxikologické biotesty

Agáta Fargašová

Ekotoxikologické biotesty (Agáta Fargašová, 2008)

Publikácia Ekotoxikologické biotesty je na našom trhu prvou, ktorá podáva ucelený pohľad na možnosti využitia živých organizmov pri hodnotení kvality životného prostredia. Úzko nadväzuje na monografiu "Fargašová, A.: Environmentálna toxikológia a všeobecná ekotoxikológia", ktorá vyšla v r. 2008 vo vydavateľstve ORMAN, Bratislava.

Predkladaná publikácia vo svojom úvode charakterizuje a definuje, čo to je biotest, aké typy biotestov dnes poznáme a ako sa triedia. Výstižne a stručne uvádza princípy jednot- livých biotestov a spôsoby akými sa získané výsledky vyjadrujú, interpretujú a vyhodno- cujú. Okrem štandardných a konvenčných ekotoxikologických biotestov – testov 1. generácie, ku ktorým patria klasické ekotoxikologické testy na vodných aj terestrických producentoch (riasy, rastliny), konzumentoch (bezstavovce aj stavovce na rôznych trofických úrovniach), testy využívajúce organizmy žijúce v pôde, vode a symbioticky na organizmoch a v sedimentoch a testy využívajúce mikroorganizmy, sú v publikácii charakterizované aj alternatívne testy toxicity – mikrobiotesty – testy 2. generácie a biotesty využívajúce špecifické mechanizmy ekotoxicity – biomarkery in vitro, (AhR – aryl uhľovodíkový receptor a estrogénovy receptor). Publikáciu uzatvára kapitola, ktorá sa venuje viacdruhovému hodnoteniu toxicity a charakterizuje ako mikro- a mezokozmy tak aj poľné štúdie. Publikácia je veľmi názornou pomôckou ako pre odbornú verejnosť tak aj pre študentov všetkých univerzít, ktorí sa zameriavajú na štúdium a hodnotenie kvality životného prostredia, hodnotenie environmentálnych rizík a ochranu prírody a krajiny. Okrem názorných obrázkov a tabuliek je za každou skupinou jednotlivých testov uvedený aj výber odporúčaných noriem a predpisov, prípadne, ak k danej oblasti chýbajú štandardné normy a predpisy, aj výber odporučenej literatúry.

Publikácia sa dá zakúpiť v predajni PERFEKT na Karpatskej ulici v Bratislave a v predajni Malé centrum na FCHPT STU na Radlinského 9, Bratislava.