Ekológia - Súčasné aspekty

Agáta Fargašová

Ekológia - Súčasné aspekty (Agáta Fargašová, 2008)

Publikácia je zameraná na definovanie a vysvetlenie základných ekologických pojmov a súvislostí, ktoré vysvetľujú a charakterizujú vzťahy ako medzi živými organizmami a ich neživým prostredím, tak ako aj medzi všetkým živým navzájom. Po definovaní a rozčlenení ekológie ako vednej disciplíny sa v publikácii charakterizuje prírodné prostredie ako súbor abiotických a biotických zložiek, ktoré vzájomne vchádzajú do zložitých interakcií, ktoré postupne vedú k ich zmene a vývoju. Súbor biotických a abiotických zložiek potom vytvára ekosystém s typickou štruktúrou, funkciou a schopnosťou vývoja, čo mu zabezpečuje stabilitu a integritu. Funkčnosť a vývoj ekosystému sa udržiava prostredníctvom látkovo-energetických tokov. Prísun energie je nevyhnutný ako pre zachovanie základných životných potrieb a procesov živých organizmov tak aj pre prísun látok nevyhnutných na stavbu ich tiel. V ekosystéme teda prebieha stály a plynulý prevod energie z jednej zložky na druhú a jej výsledkom je celková produktivita ekosystému. Prenos prvkom, z ktorých organizmy získavajú energiu a budujú svoje telá je zabezpečovaný prostredníctvom biogeochemických cyklov, ktoré väčšinou zasahujú do niekoľkých ekosystémov. K týmto cyklom patrí kolobeh chemických prvkov abiotickej ríše, ktoré prechádzajú svojimi špecifickými cestami z prostredia do organizmov a z organizmov do prostredia, z oceánov na kontinenty a z kontinentov do oceánov.

Záverečná časť publikácie sa zameriava na človeka ako ekologický faktor, popisuje jeho recipročný vzťah s okolitým prostredím. Uvádza vplyv prostredia na fylogenézu človeka ako druhu, jeho dedičnosť, premenlivosť a adaptáciu ako aj charakter interakcie človeka s prostredím, ktoré ho obklopuje a ktoré sám premieňa. Vzťah človeka k prostrediu sa vzťahuje ako k jeho pracovnému tak aj k životnému prostrediu v kontexte životného štýlu a sociálnych istôt. Kapitolu uzatvára stručná charakterizácia súčasného životného prostredia z hľadiska zdravia a populačnej hustoty.