Dunaj, jeho ekosystémy a ľudská činnosť

Mirko Bohuš, Jana Ružičková, Blanka Lehotská

Dunaj, jeho ekosystémy a ľudská činnosť Flora (Mirko Bohuš, Jana Ružičková, Blanka Lehotská, 2011)

Dunaj s dĺžkou vyše 2800 km je po Volge druhou najväčšou európskou riekou, ktorá ovplyvňuje až podmieňuje aktivity obyvateľov v jej blízkosti. Publikácia je venovaná ekosystémom Dunaja, ľudskej činnosti na ňom, rizikám, ktoré rieka so sebou prináša a ochrane prírodných hodnôt vnútrozemskej delty Dunaja na území Slovenska. Výber kapitol bol vedený snahou priblížiť ekosystémy Podunajska a princípy ich fungovania s osobitným zreteľom na vybrané zložky. Prehľad dunajskej fauny dopĺňajú tri prípadové štúdie podložené pôvodnými výsledkami výskumu vtáčích spoločenstiev lužných lesov Podunajska, sledujúce vývoj zimujúcej populácie a obnovy hniezdnej populácie orliaka morského, negatívneho areálového a populačného trendu krakle belasej v podmienkach zanikajúcej reliktnej populácie. V súvislosti s abiotickými aj biotickými prírodnými hodnotami územia sú prezentované činnosti človeka, zamerané na využívanie prírodných zdrojov, ktoré rieka a jej ekosystémy poskytujú a na ochranu pred rizikovými faktormi, ako sú napr. povodne. Časť, venovaná ochrane územia pred povodňami je doplnená výsledkami výskumu drevín, ovplyvnených realizáciou protipovodňových opatrení v posledných rokoch na viacerých lokalitách na území Bratislavy. Ekosozologický význam a aktuálny status ochrany prírodných ekosystémov alúvia Dunaja približuje kapitola, venovaná ochrane prírody Podunajska v nadväznosti na ochranu prírodných hodnôt rieky v susedných krajinách. Z hľadiska územnej ochrany bolo v blízkosti hlavného toku Dunaja vyhlásených viacero typov chránených území (chránená krajinná oblasť Dunajské luhy, viaceré maloplošné chránené územia - chránené areály, prírodné rezervácie, národné prírodné rezervácie, prírodné pamiatky, chránené vtáčie územie Dunajské luhy, územia európskeho významu, ramsarská lokalita Dunajské luhy, významné botanické územia), ktoré sú v práci podrobnejšie charakterizované.

Monografia je spracovaná formou interaktívneho CD, čo poskytuje priestor na prezentovanie rozsiahleho fotografického materiálu a ďalších grafických prvkov, ktoré vhodne dopĺňajú jednotlivé textové časti.

Monografia na webe