Úvod

  • Biologická olympiáda je dobrovoľná záujmová činnosť žiakov základných škôl a žiakov denného štúdia stredných škôl v Slovenskej republike. Je založená na systematickej skupinovej resp. individuálnej práci s talentovanými žiakmi. Odborne ju garantujú vysoké školy a vedecké spoločnosti v odbore biológia prostredníctvom svojich členov a komisií pre prácu s mládežou. Učitelia prírodopisu a biológie ju využívajú ako dôležitý výchovno-vzdelávací prostriedok na prehlbovanie a rozširovanie vedomostí, zručností a návykov žiakov z prírodopisu a biológie.
  • V rámci Biologickej olympiády sa organizujú celoštátne predmetové súťaže z prírodopisu a biológie.
  • Biologická olympiáda sa rozčleňuje do kategórií a súťažných kôl.
  • Činnosť učiteľov a žiakov pri súťažiach je neoddeliteľnou súčasťou výchovno-vzdelávacieho procesu na týchto školách.
  • Sprievodným programom môžu byť prednášky, semináre a iné aktivity pre pedagogických pracovníkov a žiakov.