O olympiáde

Kategória A
 • Je súťaž pre žiakov 4. ročníka gymnázií so štvorročným štúdiom a oktávy gymnázií s osemročným štúdiom, ako aj pre žiakov 3. ročníka gymnázií so štvorročným štúdiom a septimy gymnázií s osemročným štúdiom (ak sa na príslušnom gymnáziu vyučuje biológia od 1. ročníka, resp. od kvinty). V prípade mimoriadneho záujmu môžu v kategórii A súťažiť aj nadaní žiaci zaradení podľa vyššie uvedeného do kategórie B..
 • Súťaž sa uskutočnuje v troch kolách (v školskom, krajskom a celoštátnom kole) v dvoch nezávislých a samostatne hodnotených častiach:o teoreticko-praktickej časti (riešenie vedomostného testu a praktických úloh) a o projektovej časti..
 • Zo školských kôl postupujú prví traja súťažiaci do krajského kola. Z krajského kola postupujú prví traja súťažiaci z teoreticko-praktickej časti a prví dvaja súťažiaci z projektovej časti do celoštátneho kola. Víťazi celoštátneho kola kategórie A sa môžu zúčastnovať medzinárodných súťaží.
Kategória B
 • Je súťaž pre žiakov 1. a 2. ročníka gymnázií so štvorročným štúdiom (ak sa na príslušnom gymnáziu vyučuje biológia od 1. ročníka) a kvinty a sexty gymnázií s osemročným štúdiom (ak sa biológia vyučuje od kvinty), resp. pre žiakov 2. a 3. ročníka gymnázií so štvorročným štúdiom alebo sexty a septimy gymnázií s osemročným štúdiom (ak sa biológia na príslušnom gymnáziu vyučuje od 2. ročníka, resp. od sexty). Žiaci 1. ročníka gymnázií so štvorročným štúdiom, resp. kvinty gymnázií s osemročným štúdiom, ktorí nemajú v príslušnom roku predmet biológia, môžu byť zaradení do kategórie C.
 • Súťaž sa uskutočňuje v troch kolách (v školskom, krajskom a celoštátnom kole) v dvoch nezávislých a samostatne hodnotených častiach: o teoreticko-praktickej časti (riešenie vedomostného testu a praktických úloh) a o projektovej časti.
 • Zo školských kôl postupujú prví traja súťažiaci do krajského kola. Z krajského kola postupujú prví traja súťažiaci z teoreticko-praktickej časti a prví dvaja súťažiaci z projektovej časti do celoštátneho kola. Víťazi celoštátneho kola kategórie B sa môžu zúčastnovať medzinárodných súťaží.
Kategória C
 • Je súťaž pre žiakov 8. a 9. ročníka základnej školy a 4. ročníka gymnázií s osemročným štúdiom (kvarta).
 • Uskutočnuje v štyroch kolách (v školskom, okresnom, krajskom a celoštátnom) v riešení praktických úloh z biológie, teoreticko-praktickej časti a vypracovaní projektu na určenú alebo ľubovoľnú tému.
 • Zo školských kôl postupujú prví traja súťažiaci do okresných kôl. Z okresných kôl postupujú prví traja súťažiaci do krajského kola. Z krajského kola postupujú tí dvaja súťažiaci do celoštátneho kola, ktorých projekty boli najúspešnejšie. Víťazi celoštátneho kola kategórie C sa môžu zúčastnovať medzinárodných súťaží.
Kategória D
 • Je súťaž pre žiakov 6. a 7. ročníka základnej školy a 2. a 3. ročníka gymnázií s osemročným štúdiom (sekunda, tercia); v prípade mimoriadneho záujmu môžu v tejto kategórii súťažit aj žiaci 5. ročníka základnej školy a 1. ročníka gymnázií s osemročným štúdiom (prima).
 • Uskutočnuje v dvoch kolách (v školskom a okresnom) v riešení praktických úloh z biológie, teoreticko-praktickej časti a vypracovaní projektu na určenú alebo ľubovoľnú tému.
Kategória E
 • Je súťaž pre žiakov druhého stupňa základných škôl a prvého stupňa osemročných gymnázií so zameraním na poznávanie prírodnín.
 • Uskutočnuje v štyroch kolách (v školskom, okresnom, krajskom a celoštátnom) v troch odbornostiach (botanika, zoológia a geológia). Z každého kola postupujú prví traja súťažiaci z každej odbornosti do vyššieho kola.
 • Uskutočnuje sa v štyroch kolách (v školskom, okresnom, krajskom a celoštátnom) v troch odbornostiach (botanika, zoológia a geológia). Z každého kola postupujú prví traja súťažiaci z každej odbornosti do vyššieho kola.