Členovia komisie

Krajská komisia Biologickej olympiády v Bratislave
 • Predseda Krajskej komisie Biologickej olympiády v Bratislave:
  prof. RNDr. Peter Fedor, PhD.

 • Členovia Krajskej komisie Biologickej olympiády v Bratislave:

  Mgr. Drahomíra Červeňáková, Krajský školský úrad, Bratislava
  RNDr. Eva Neščáková, CSc., Prírodovedecká fakulta, Bratislava
  RNDr. Iveta Piršelová, ZŠ a Gymnázium, Tilgnerova 14, Bratislava
  Mgr. Jaroslava Anjelová, ZŠ, Turnianska 10, Bratislava
  Mgr. Rudolf Masarovič, Prírodovedecká fakulta, Bratislava
  RNDr. Martina Doričová, PhD., Prírodovedecká fakulta, Bratislava

 • Adresa predsedu Krajskej komisie Biologickej olympiády v Bratislave:
 • prof. RNDr. Peter Fedor, PhD.
  Katedra ekosozológie a fyziotaktiky
  Prírodovedecká fakulta UK
  Mlynská dolina B2
  842 15 Bratislava IV
  kkbioba@gmail.com
  tel: 02/43294102