Biológia pre budúcnosť

 • Pre finančnú podporu akcií Biologickej olympiády a jej súťaží bol zriadený fond, kde možno prispieť 2 % z daní.
  V nasledujúcej časti Vám poskytujeme informačný materiál o fonde a predpokladáme, že touto sumou pomôžete rozvoju záujmovej činnosti a sútaží na stredných školách.
 • Biológia pre budúcnosť
  neinvestičný fond IČO 31821383
  Astrová 10. 821 0l Bratislava
  tel. 2/43294102; mobil 0903 266223, 0905 308 297

  Tlačivo na 2% z daní

  Neinvestičný fond Biológia pre budúcnosť bol založený 25.2.2000 schválením Krajským úradom v Bratislave. Od svojho založenia sa fond riadi schváleným štatútom, ktorého hlavným účelom je podpora vzdelávania žiakov základných a stredných škôl, zachovania prírodných a kultúrnych hodnôt, ochrany a tvorby životného prostredia. Fond je neziskovou právnickou osobou, ktorá združuje peňažné prostriedky určené na rozvoj schopností nadaných mladých ľudí, žiakov a študentov základných, stredných, odborných a vysokých škôl prostredníctvom súťaží a akcií, ktoré vedú k prehlbovaniu ich vedomostí, rozvoju ich talentov, formovaniu základov tvorivej a vedeckej práce v oblasti životného prostredia a biologických vied všeobecne, na území Slovenskej republiky. Svoje poslanie fond realizuje týmito formami:

  a) organizáciou a finančnou podporou vzdelávacích a spoločenských akcií (kurzy, sústredenia a letné tábory) zameraných na uvedenú problematiku

  b) podporou organizácie a priebehu súťaží zameraných na rozvoj talentovanej mládeže v oblasti biologických, ekologických, poľnohospodárskych, lesníckych vied a vied o životnom prostredí

  c) podporou vydávania originálnych prác zameraných na zvyšovanie znalostí žiakov a študentov základných, stredných a odborných škôl

  d) podporou a organizáciou akcií zameraných na zachovanie významných prírodných a kultúrnych hodnôt

  e) poskytovaním grantov pre mladých vedeckých pracovníkov

  Finančné prostriedky fondu
  Finančné prostriedky získava fond o fyzických a právnických osôb v zmysle zákona c. 207/1996 a c.147/ 1997 ako aj platných predpisov v podobe darov alebo príspevkov ako aj príjmom z poukázaných 2 % dane v zmysle zákona Ak fyzická alebo právnická osoba poskytla fondu peňažný príspevok na konkrétny účel, fond je oprávnený použit ho na iný účel len s predchádzajúcim súhlasom tejto osoby. Osoba alebo organizácia, ktorej fond poskytol prostriedky z rozpočtu fondu je povinná použiť ich na účel, na ktorý boli poskytnuté a do troch mesiacov preukázat túto skutočnosť orgánom fondu. Fond je oprávnený požadovat od osoby, ktorej poskytol prostriedky ich vrátenie v prípade, ak nesplnila povinnosť. Doteraz fond poskytoval predovšetkým prostriedky pre zabezpečenie našich delegácií na medzinárodné akcie Biologickej olympiády ako sú Medzinárodné biologické olympiády, prispel na ceny Celoslovenských kôl Biologickej olympiády, zorganizoval súťaž o biologickú esej, dobrovoĺníci viedli krúžky na školách a pod. V minulých rokoch súťaže podporil Magistrát hl. mesta Bratislavy. Cieľom týchto akcií je získavať žiakov a študentov stredných škôl k štúdiu biologických vied tak, aby svoj záujem rozširovali štúdium, praxou v laboratóriu a pozorovaniami a výskumom v prírode. Akcie sú zamerané tak, aby podporili rozvoj biologických vied v rámci prírodovedeckého štúdia na vysokých školách, štúdium na lekárskych, veterinárnych, poľnohospodárskych a environmentálne zameraných vysokých školách.